گزارش فعالیت های ریاست تدارکات وزارت امر بالمعروف ونهی عن المنکر از آغاز تاسیس الی اکنون

org_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۲:۳۶

ریاست تدارکات از آغاز تاسیس الی کنون 22 قلم اجناس مورد نیاز ریاست های مختلف این وزارت را طی مراحل نموده و اجراآت به موقع صورت گرفته است.

 • ترتیب لست قراردادهای وزارت امورزنان و ارسال آن به ریاست محترم تفتیش
 • خریداری و ترمیم بعضی وسایل مورد ضرورت وزارت امربالمعروف ونهی عن المنکر
 • ارسال مکاتیب به تمام ریاست های مرکزی وزارت جهت توحید نیاز سنجی های سال مالی 1401
 • پیشنهاد تصفیه حساب قرارداد های وزارت امورزنان به مقام محترم وزارت وشریک سازی آن به اداره محترم امورغرض رسیدگی به مسایل تدرکاتی
 • تعیین هیئت نرخگیری غرض خریداری های وزارت
 • نرخیگیری و خریداری چندین قلم اجناس و خدمات غیرمشورتی مورد ضرورت وزارت
 • خریداری 36 قلم مواد مورد ضرورت محتسبین
 • خریداری کمپیوترباب
 • خریداری 25 قلم وسایل پاکاری
 • خریداری 15 قلم روغنیات
 • خریداری فرنیچرباب
 • خریداری مورد ضرورت وزارت
 • خریداری وسایل طعام خانه
 • خریداری فرش و قالین
 • خریدرای رنگ پرنترکارت هویت
 • خریداری قفل
 • خریداری یونیفورم محتسبین
 • چاپ (1000) فطعه پوستر
 • چاپ (1000) جلد مجله
 • خریداری 50 جلد دفتر حاضری
 • قرارداد 50 ام بی انترنت برای مدت سه ماه