شماره و ایمیل آدرس ریاست های مرکزی

ریاست اصلاح و تربیت محتسبین 

  muhammadyahyaarif69@gmail.com: ایمیل آدرس

0787229866: شماره تیلیفون


ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی 

sadi112th@gmail.com:ایمیل آدرس 

0772302215: شماره تیلیفون


ریاست تقنین و پالیسی 

allah555577@gmail.com: ایمیل آدرس

0774484167-0774480598: شماره تیلیفون


ریاست امربالمعروف و نهی عنی المنکر جلب جذب و سمع شکایات شهر کابل

ایمیل آدرس asrarullahzakhil@gmial.com:

شماره تیلیفون: 0202946430


ریاست نظارت و ارزیابی 

شماره تیلیفون: 0202946406