شماره و ایمیل آدرس ریاست های مرکزی

نام دفتر 

شماره تیلیفون 

ایمیل آدرس

دفتر مقام شخصی 0202929104  
معینیت مسلکی وپالیسی 0202929140 policy_deputy@mopvpe.gov.af
معینیت نظامی 0202929111 military_deputy@mopvpe.gov.af
ریاست دفتر 0202929105 office_directorate@movpe.gov.af
ریاست عمومی مالی و اداری 0202929109 finance_administration@mopvpe.gov.af
ریاست تکنالوژی معلوماتی 0202929108 IT@mopvpe.gov.af
ریاست مالی و حسابی 0202929112 Finance@mopvpe.gov.af
ریاست تدارکات 0202929113 procurement@mopvpe.gov.af
ریاست اصلاح و تربیت 0202929114 Eslah_tarbeyat@mopvpe.gov.af
ریاست نظارت و ارزیابی 0202929142 nezarat@mopvpe.gov.af
ریاست ازاله منکرات 0202929116 ezala_munkerat@mopvpe.gov.af
ریاست تقنین و پلان 0202929117 Policy@movpe.gov.af
ریاست خدمات 0202929118 service@mopvpe.gov.af
ریاست ارجاع و پیگری 0202929119 erja_paigeri@mopvpe.gov.af
ریاست تفتیش 0202929141 audit@mopvpe.gov.af
ریاست منابع بشری 0202929129 hr@mopvpe.gov.af
ریاست تحلیل وبررسی 0202929122 tahlel_barasi@mopvpe.gov.af
ریاست دیار الهجرت 0202929143 office_directorate@mopvpe.gov.af
ریاست سمع شکایات

0202929152

 

complaint@mopvpe.gov.af
ریاست اطلاعات ونشرات 0202929123 info@mopvpe.gov.af