شماره و ایمیل آدرس عمومی وزارت

شماره تماس: ۰۲۰۲۹۲۹۱۲۳ -  ۰۷۰۳۶۵۸۹۳۴    

شماره واتساب: ۰۷۰۸۶۵۸۹۳۴ 

ایمیل:  info@mopvpe.gov.af