وظایف ریاست ها

 

mopvpe

 

 


 

mopvpe

 


mopvpe

وظایف و مسوولیت های ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی

 • طرح و تطبیق برنامه های امربالمعروف و نهی از منکر در بخش ها و قطعات نظامی
 • ترتیب جلسات حضوری با نظامیان غرض بیان موضوعات ضروری و نظارت از تطبیق پالیسی های امر بالمعروف در قطعات نظامی
 • ترتیب جلسات جهت هماهنگی و تطبیق پالیسی ها و برنامه امر بالمعروف با مسوولین ارگان های امنیتی
 • انجام سروی ها به منظور شناسایی چالشها، موانع و مشکلات در تطبیق پالیسی ها و برنامه های امر بالمعروف ودریافت راه حل ها در ارگانهای نظامی
 • تطبیق برنامه های آمورشی برای محتسبین در قطعات نظامی و ایجاد هماهنگی با محتسبین جهت تحقق و تعمیل دقیق پالیسی ها، لوایح و رهنمود ها امر بالمعروف

 


mopvpe

هدف وظیفوی ریاست نظارت و ارزیابی

هدف: رهبری، مدیریت نظارت و ارزیابی از نحوه تطبیق پلان ها، پروژه های انکشافی، قوانین و مقررات بر اساس استراتیژی و اهداف تعیین شده.

مکلفیت ها:

 • نظارت وارزیابی بمنظور دریافت خلاها، نواقص، نتایج موثریت و مثمریت پروگرام ها و حصول اطمینان از چگونگی فعالیت های انجام شده:( ریاست های مرکزی، آمریت های محتسبین حوزه های شهری؛ نواحی، ریاست های امربالمعروف ولایتی و واحد های سومی ) وزارت.
 • مدیریت و نظارت از تطبیق رهنمودها، پروژه های انکشافی، مجموعه قوانین و مقررات وزارت و شاخص های از قبل تعیین شده، به منظور گزارش دهی شفاف و بهتر جهت گزارشدهی به مقامات رهبری وزارت.
 • نظارت و ارزیابی دقیق از جریان تطبیق برنامه ها، پالیسی ها، طرزالعمل ها وفعالیت های ادارات مرکزی ومحلی در مرکزوولایات، جهت اصلاحات در امور کاری چگونگی اجراآت ادارات مربوطه.
 • حصول اطمینان از  نحوه تطبیق شاخص های بودجه انکشافی در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی های وزارت.
 • تامین ارتباطات و هماهنگی درپلان ها، فعالیت ها و اجراآت کاری بخش های مربوطه بخش های مرکزی و ولایتی وزارت جهت انسجام بهتر امور.
 • ایجاد و انکشاف چارچوب سیستم نظارت و ارزیابی با درنظر داشت نیازمندی های غرض تطبیق بهتر پروژه های انکشافی.

mopvpe

 


mopvpe

 


 

mopvpe

 


mopvpe

 


 


  صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  • مدیریت و نظارت از تطبیق رهنمود ها و شاخص های از قبل تعین شده به منظور گزارشدهی شفاف و بهتر، غرض تصمیم گیری مقامات ذیصلاح؛
  • ایجاد و انکشاف چارچوب های نظارت و ارزیابی بادرنظرداشت نیازمندی ها و طرح و ترتیب معیارهای نظارت و ارزیابی در هماهنگی و همکاری ریاست پلان و پالیسی و سایر بخش های مربوطه، جهت پیشبرد امور نظارت و ارزیابی؛
  • نظارت از جریان تطبیق برنامه ها، پالیسی ها و طرزالعمل ها و فعالیت های ادارات مرکزی و محلی در ولایات، جهت اصلاحات در امور کاری و اجراات اداری مربوطه؛
  • مدیریت و رهبری از پروسه­ی نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان ها، پروژه های انکشافی و پالیسی های مرتبط از بخش های مختلف وزارت و ادارات، براساس معیارها و شاخص های تعین شده وزارت، در هماهنگی با ادارات مربوطه، جهت ایجاد شفافیت؛
  • حصول اطمینان کنترول و نظارت از تطبیق شاخص های پروژه های انکشافی، مطابق مشخصات تخنیکی پروژه­وی و بر اساس قوانین، مقررات و پالیسی های اداره، به منظور حفظ کیفیت و کمیت کار پروژه؛
  • طرح و انکشاف پرسشنامه های سروی و رهنمودها و حصول اطمینان از انجام سروی ها و جمع آوری معلومات نظارتی، تصحیح ارقام و تعقیب منظم از تطبیق چک لیست های نظارتی از مرکزی و ولایات، وزارت ها و ادارات؛
  • مقایسه نتایج بدست آمده نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق برنامه های وزارت با اهداف و پالیسی ها و اتخاذ اقدامات موثر، جهت نیل به اهداف؛
  • حصول اطمینان از جمع آوری، تنظیم، ترتیب، تحلیل و توحید گزارشات ماهوار، ربعوار و سالانه مرکزی و ولایتی وزارت ها؛
  • مطالعه، تحلیل و ارزیابی همه جانبه گزارشات واصله هئیات موظف از بخش های ارزیابی شده، مطابق با پلان کاری آن ها، جهت رفع نواقص و اصلاحات آن؛

   

  mopvpe

  اهداف و وظایف ریاست دعوت و ارشاد

  اهداف این ریاست عبارت است:  آگاهی دهی کارمندان دولتي از احکام اسلامي و ابلاغ فرامین به آنها

  ریاست دعوت و ارشاد اهداف کوتاه مدت و دراز مدت دارد، در کوتاه مدت پلان دارد تا اذهان کارمندان رسمي دولت درباره سیرت و صورت اسلامي تنویرنموده و در دراز مدت در نظر دارد این آگاهی و فرامین را به هر فرد کشور برساند.

  ریاست ارشاد و دعوت امیدوار است تا برای آینده هر خلای که در سیستم دولتي باشد پر نماید، صورت و سیرت مردم مطابق شریعت اسلامی شود و همه ی کارمندان دولتي از احکام الهی باخبر باشند تا که خوشبختی دنیا و اخرت نصیب شان گردد.


   

  mopvpe

   


  وظایف و اهداف ریاست نظارت و ارزیابی

  هدف از ایجاد ریاست نظارت و ارزیابی عبارت است از؛ مدریت، نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان های مرکز ی و ولایتی، پروژه های انکشافی وزارت بر اساس استراتیژی و اهداف از قبل تعیین شده وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایتات  می باشد.

  اهداف دراز مدت؛ حصول اطمینان از نتایج متوقعه از موثریت  و مثمریت از تطبیق پلان ها و پروژه ها در صورت نیاز ایجاد طرح های موثر جهت بهتر شدن و رسیدن به اهداف عمومی وزارت.

  اهداف کوتاه مدت؛ نظارت و ارزبایی از چگونگی تطبیق پلان ها پروژه های وزارت.

  تعداد عمومی تشکیل ریاست نظارت و ارزیابی به 13 تن میرسد، که متشکل از ریئس، آمر نظارت و ارزیابی، کاشناس ها مرکزی ولایتی، مدیر توحید گزارشات، مدیر تیتابیس، درایور و مستخدم ها.

  نتایج متوقه ریاست نظارت و ارزیابی از امور محوله موثریت و مثمریت از تطبیق پلان ها، برنامه ها پروژه های انکشافی وزارت می باشد.


  اهداف و وظایف ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی

  هدف از ایجاد ریاست دعوت و ازاله منکرات در چوکات وزارت امربالمعرف و نهی عن المنکروسمع شکایات، دعوت به معروف و از بین بردن منکرات در صفوف نیروهای امنیتی به منظور آوردن اصلاحات می باشد.

  این ریاست دارای اهداف دراز مدت و کوتاه مدت میباشد؛ اهداف دراز مدت داشتن صفوف نیروهای امنیتی مطابق با شریعت اسلامی و عاری از هر نوع منکرات بوده و هداف کوتاه مدت این ریاست رسانیدن احکام شرعی و دستاتیر وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات برای تمامی نیروهای امنیتی است.

  به تعداد 30 تن پرسونل در تشکیل این ریاست ایفای وظیفه مینماید، که عبارت اند از؛ رئیس، آمرین، استادان مبلغ، مدیران و پرسونل خداماتی.

  نتایج متوقعه از اجرای اهداف این ریاست قرار ذیل میباشد؛

  1. داشتن صفوف نیروهای امنیتی که با احکام الهی پابند باشند
  2. صورت و سیرت تمامی نیروهای امنیتی مطابق شریعت اسلام برابر باشد.
  3. نیروهای امنیتی درانجام وظایف خود صادق، اخلاصمند و وفادار به وطن باشند.

  mopvpe

   

  اهداف و مقاصد ریاست تفتیش داخلی:

  • حصول اطمینان از تطبیق قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، لوایح، مصوبات، احکام، فرامین و هدایات مقام محترم وزارت.
  • بهبود شفافیت در حساب دهی، استفاده مناسب از وجوه یا دارایی عامه جهت تقویت اداره سالم.
  • شناسائی انحرافات مالی، اداری، حسابی و سایر فعالیت ها، و ارائه گزارش از چگونگی بازرسی نهاد به مقام محترم وزارت .
  • حصول اطمینان از رعایت و تطبیق قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها و لوایح حین بازرسی در سطح واحد های مرکزی و ولایتی.
  • بهبود شفافیت در حساب دهی و عملکرد ادارات و سایر مراجع که پول یا دارایی عامه را در اختیار دارند و یا از آن استفاده می نمایند.

   

  mopvpe

   

  ریاست تقنین و پلان

  ریاست تقنین و پلان یکی از ریاست های مسلکی، مهم و کلیدی وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات می باشد که طرح و تسوید اسناد تقنینی مربوطه وزارت، طرح پالیسی ها، پلان ها و پروژه های انکشافی و انسجام برنامه های کاری بخش های مربوطه را جهت تحقق اهداف و تطبیق پلان ستراتیژیک وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات، به عهده دارد.

  اهداف و مقاصد اساسی ریاست تقنین و پلان

  ریاست تقنین و پلان وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات به منظور تحقق اهداف و مقاصد ذیل فعالیت می نماید:

  1. طرح، تهیه و تسوید اسناد تقنینی وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات با رعایت احکام شریعت اسلامی، اسناد تقنینی و اصول امارت اسلامی افغانستان.
  2. طرح و انکشاف پالیسی های وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات   
  3. هماهنگ ساختن تمام پلان ها و برنامه های وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در بخش های عادی و انکشافی به منظور تثبیت وجوه مالی آن در مساعی مشترک با بخش های مربوط
  4. تطبیق پلان استراتیژیک، پالیسی ها و پلان های وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات مطابق اهداف وزارت ارزش های اسلامی
  5. تحلیل و تجزیه اهداف و برنامه های استراتیژی وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات در راستای اقامه معروفات ازاله منکرات و سمع شکایات
  6. ارایه مشوره های تخنیکی و مسلکی در مورد پلان گذاری و سیستم گزارش دهی به سایر ریاست های مرکزی و ولایتی درصورت ضرورت.
  7. ارتقای مهارت های مسلکی کارمندان بخش مربوطه در امور تهیه و تسوید اسناد تقنینی، انکشاف پالیسی ها، پلان ها و پروژه های انکشافی و انسجام برنامه های کاری، جهت تحقیق اهداف ستراتیژیک وزارت.
  8. تصنیف و تفکیک نیازمندی واحد های ذیربط وزارت در مرکز و ولایات با در نظرداشت اولویت های پیشبینی شده جهت تهیه و ترتیب پلان انکشافی در زمینه.
  9. انکشاف سیستم معلوماتی (دیتابیس) وزارت امربالمعروف، نهی عن المنکروسمع شکایات جهت تقویت سیستم پلان گذاری، گزارش دهی، پروژه های انکشافی و درنهایت انکشاف پالیسی وزارت.
  10. تامین هماهنگی و انسجام تمام فعالیت های تحقیقی و احسائیوی وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات.

   


   

  mopvpe

   


  mopvpe

   اهداف و مقاصد اساسی ریاست تعلیم و تربیت محتسبین؛ ارتقای ظرفیت تعلیمی و تربیتی محتسبین وزارت امربالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایات از طریق تدویر برنامه های آموزشی میباشد.

   


  mopvpe
  mopvpe

   

  اهداف و وظایف ریاست تحلیل و بررسی شکایات

  هدف از ایجاد ریاست تحلیل و بررسی شکایات در چوکات  تشکیلاتی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات، بر اساس رهبری و مدیریت پروسه تحلیل، بررسی و تدقیق شکایات واصله مرکز و ولایات به منظور تحقیق و نهایی سازی آن قبل از اتخاذ تصامیم بعدی بوده است.

  اهداف طویل مدت ریاست تحلیل و بررسی شکایات تحقیق و تدقیق شکایات و جلوگیری از خطا در شکایات و رسیدن به حقایق بوده و از اهداف کوتاه مدت این ریاست جمع آوری درسال و پیگیری قضایا ثبت شده جهت تامین عدالت، حقوق متضررین و جلوگیری از ایجاد فاصله بین مردم و امارت اسلامی است.

  این ریاست به تعداد16تن تشکیل بوده که به شکل فعال و متعهد به کار و وظایف شان را انجام میدهند.

  نتایج متوقه از فعالیت و اهداف این ریاست تامین عدالت درجامعه وبلند بردن سطح اطمینان مردم از تمام اقشار جامعه به ارگان های امارت اسلامی افغانستان و همچنان، جلوگیری از خطا یا در حل فصل قضایا و رسیدن به عدالت اجتماعی در سطح کشور میباشد.


   

  mopvpe