وظایف ریاست ها

 

mopvpe

 


 

mopvpe

 


mopvpe

 


mopvpe

 


mopvpe

 


mopvpe

 


 

mopvpe

 


mopvpe

 


ریاست اصلاح و تربیت محتسبین

 • نیازسنجی و تثبیت نیازمندی‌های آموزشی و تربیوی محتسبین و آمرین مربوطه در مرکز و ولایات، جهت پلان‌گذری برنامه‌های اصلاح و تربیت؛
 • برنامه‌ریزی دقیق و مطابق به نیاز برای محتسبین و آمرین مربوطه، بادرنظرداشت پالیسی‌های مطروحه؛
 • تهیه برنامه‌ها، لکچرها، منول‌ها، درس‌نامه‌ها، پرزنتیشن‌ها و مواد معلوماتی، به‌منظور انکشاف سطح آگاهی و انکشاف مهارت‌های محتسبین؛
 • برگزاری و تطبیق سالم و به‌موقع برنامه‌ها، ورکشاپ‌ها و سیمینارهای آموزشی و تربیوی برای آمرین و محتسبین در مرکز و ولایات، براساس نیازمندی‌ها و در مطابقت به پالیسی‌ها، لوایح و رهنمودهای مربوط، به‌منظور بلندبردن ظرفیت و انکشاف مهارت‌های آنها، بادرنظرداشت پلان مطروحه؛
 • جمع‌آوری اسناد ملی و بین‌المللی درباره وظایف و روش‌های امر بالمعروف و نهی از منکر، به‌منظور استفاده از آن در برنامه‌های آموزشی اصلاح و تربیت؛
 • جمع‌آوری، توحید و تحلیل نظریات از برگزاری برنامه‌های آموزشی و تربیوی، به‌منظور شامل‌سازی آن در آموزش‌ها و انکشاف برنامه‌ها؛
 • ارزیابی و حصول اطمینان از این‌که درس‌های آموخته‌شده قبلی با مواد آموزشی برنامه‌های موردنظر به‌گونه‌ی لازم ترکیب گردیده و در برنامه‌ها درنظر گرفته شده است.
 • آماده‌سازی استادان و شیوخ ریاست، جهت تطبیق برنامه‌های اصلاح و تربیت برای محتسبین و آمرین مربوطه؛
 • ارایه مشوره‌های سودمند به مقام رهبری، در ارتباط به اصلاح و تربیت محتسبین؛
 • طرح و ترتیب دیتابیس پلان‌گذاری و تطبیق برنامه‌های آموزشی و تربیوی محتسبین و حصول اطمینان از درج و ثبت آمار، اطلاعات مرتبط و به‌روز‌نگهداری آن، به‌منظور داشتن معلومات دقیق؛
 • تشخیص و پیش‌نهاد نیازمندی‌های بودجوی برنامه‌های آموزشی، به اساس پلان‌کاری سالانه ریاست مربوطه.

ریاست اصلاح و تربیت محتسبین درچوکات وزارت امربالعمروف، نهی عن النکروسمع شکایات فعالیت داشته، هدف از ایجاد این ریاست تربیت واصلاح محتسبین بر اساس شریعت اسلامی و سنت پیغمبر(ص) است.

این ریاست مانند سایر ریاست ها، اهداف دراز مدت و کوتاه مدت بوده، یکی از اهداف عمده این ریاست آموزش و تربیت محتسبین با تدویر برنامه های آموزشی به منظور اصلاح و تربیت بهتر محتسبین بر اساس قرآن و سنت پیغمبر (ص) در سطح افغانستان میباشد.


اهداف و وظایف ریاست تحلیل و بررسی شکایات

هدف از ایجاد ریاست تحلیل و بررسی شکایات در چوکات  تشکیلاتی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات، بر اساس رهبری و مدیریت پروسه تحلیل، بررسی و تدقیق شکایات واصله مرکز و ولایات به منظور تحقیق و نهایی سازی آن قبل از اتخاذ تصامیم بعدی بوده است.

اهداف طویل مدت ریاست تحلیل و بررسی شکایات تحقیق و تدقیق شکایات و جلوگیری از خطا در شکایات و رسیدن به حقایق بوده و از اهداف کوتاه مدت این ریاست جمع آوری درسال و پیگیری قضایا ثبت شده جهت تامین عدالت، حقوق متضررین و جلوگیری از ایجاد فاصله بین مردم و امارت اسلامی است.

این ریاست به تعداد16تن تشکیل بوده که به شکل فعال و متعهد به کار و وظایف شان را انجام میدهند.

نتایج متوقه از فعالیت و اهداف این ریاست تامین عدالت درجامعه وبلند بردن سطح اطمینان مردم از تمام اقشار جامعه به ارگان های امارت اسلامی افغانستان و همچنان، جلوگیری از خطا یا در حل فصل قضایا و رسیدن به عدالت اجتماعی در سطح کشور میباشد.


وظایف و مسوولیت های ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی

 • طرح و تطبیق برنامه های امربالمعروف و نهی از منکر در بخش ها و قطعات نظامی
 • ترتیب جلسات حضوری با نظامیان غرض بیان موضوعات ضروری و نظارت از تطبیق پالیسی های امر بالمعروف در قطعات نظامی
 • ترتیب جلسات جهت هماهنگی و تطبیق پالیسی ها و برنامه امر بالمعروف با مسوولین ارگان های امنیتی
 • انجام سروی ها به منظور شناسایی چالشها، موانع و مشکلات در تطبیق پالیسی ها و برنامه های امر بالمعروف ودریافت راه حل ها در ارگانهای نظامی
 • تطبیق برنامه های آمورشی برای محتسبین در قطعات نظامی و ایجاد هماهنگی با محتسبین جهت تحقق و تعمیل دقیق پالیسی ها، لوایح و رهنمود ها امر بالمعروف

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • مدیریت و نظارت از تطبیق رهنمود ها و شاخص های از قبل تعین شده به منظور گزارشدهی شفاف و بهتر، غرض تصمیم گیری مقامات ذیصلاح؛
 • ایجاد و انکشاف چارچوب های نظارت و ارزیابی بادرنظرداشت نیازمندی ها و طرح و ترتیب معیارهای نظارت و ارزیابی در هماهنگی و همکاری ریاست پلان و پالیسی و سایر بخش های مربوطه، جهت پیشبرد امور نظارت و ارزیابی؛
 • نظارت از جریان تطبیق برنامه ها، پالیسی ها و طرزالعمل ها و فعالیت های ادارات مرکزی و محلی در ولایات، جهت اصلاحات در امور کاری و اجراات اداری مربوطه؛
 • مدیریت و رهبری از پروسه­ی نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان ها، پروژه های انکشافی و پالیسی های مرتبط از بخش های مختلف وزارت و ادارات، براساس معیارها و شاخص های تعین شده وزارت، در هماهنگی با ادارات مربوطه، جهت ایجاد شفافیت؛
 • حصول اطمینان کنترول و نظارت از تطبیق شاخص های پروژه های انکشافی، مطابق مشخصات تخنیکی پروژه­وی و بر اساس قوانین، مقررات و پالیسی های اداره، به منظور حفظ کیفیت و کمیت کار پروژه؛
 • طرح و انکشاف پرسشنامه های سروی و رهنمودها و حصول اطمینان از انجام سروی ها و جمع آوری معلومات نظارتی، تصحیح ارقام و تعقیب منظم از تطبیق چک لیست های نظارتی از مرکزی و ولایات، وزارت ها و ادارات؛
 • مقایسه نتایج بدست آمده نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق برنامه های وزارت با اهداف و پالیسی ها و اتخاذ اقدامات موثر، جهت نیل به اهداف؛
 • حصول اطمینان از جمع آوری، تنظیم، ترتیب، تحلیل و توحید گزارشات ماهوار، ربعوار و سالانه مرکزی و ولایتی وزارت ها؛
 • مطالعه، تحلیل و ارزیابی همه جانبه گزارشات واصله هئیات موظف از بخش های ارزیابی شده، مطابق با پلان کاری آن ها، جهت رفع نواقص و اصلاحات آن؛

اهداف و وظایف ریاست دعوت و ارشاد

اهداف این ریاست عبارت است:  آگاهی دهی کارمندان دولتي از احکام اسلامي و ابلاغ فرامین به آنها

ریاست دعوت و ارشاد اهداف کوتاه مدت و دراز مدت دارد، در کوتاه مدت پلان دارد تا اذهان کارمندان رسمي دولت درباره سیرت و صورت اسلامي تنویرنموده و در دراز مدت در نظر دارد این آگاهی و فرامین را به هر فرد کشور برساند.

ریاست ارشاد و دعوت امیدوار است تا برای آینده هر خلای که در سیستم دولتي باشد پر نماید، صورت و سیرت مردم مطابق شریعت اسلامی شود و همه ی کارمندان دولتي از احکام الهی باخبر باشند تا که خوشبختی دنیا و اخرت نصیب شان گردد.

mopvpe

 


 

mopvpe

 


وظایف و اهداف ریاست نظارت و ارزیابی

هدف از ایجاد ریاست نظارت و ارزیابی عبارت است از؛ مدریت، نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان های مرکز ی و ولایتی، پروژه های انکشافی وزارت بر اساس استراتیژی و اهداف از قبل تعیین شده وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سمع شکایتات  می باشد.

اهداف دراز مدت؛ حصول اطمینان از نتایج متوقعه از موثریت  و مثمریت از تطبیق پلان ها و پروژه ها در صورت نیاز ایجاد طرح های موثر جهت بهتر شدن و رسیدن به اهداف عمومی وزارت.

اهداف کوتاه مدت؛ نظارت و ارزبایی از چگونگی تطبیق پلان ها پروژه های وزارت.

تعداد عمومی تشکیل ریاست نظارت و ارزیابی به 13 تن میرسد، که متشکل از ریئس، آمر نظارت و ارزیابی، کاشناس ها مرکزی ولایتی، مدیر توحید گزارشات، مدیر تیتابیس، درایور و مستخدم ها.

نتایج متوقه ریاست نظارت و ارزیابی از امور محوله موثریت و مثمریت از تطبیق پلان ها، برنامه ها پروژه های انکشافی وزارت می باشد.


اهداف و وظایف ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی

هدف از ایجاد ریاست دعوت و ازاله منکرات در چوکات وزارت امربالمعرف و نهی عن المنکروسمع شکایات، دعوت به معروف و از بین بردن منکرات در صفوف نیروهای امنیتی به منظور آوردن اصلاحات می باشد.

این ریاست دارای اهداف دراز مدت و کوتاه مدت میباشد؛ اهداف دراز مدت داشتن صفوف نیروهای امنیتی مطابق با شریعت اسلامی و عاری از هر نوع منکرات بوده و هداف کوتاه مدت این ریاست رسانیدن احکام شرعی و دستاتیر وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر و سمع شکایات برای تمامی نیروهای امنیتی است.

به تعداد 30 تن پرسونل در تشکیل این ریاست ایفای وظیفه مینماید، که عبارت اند از؛ رئیس، آمرین، استادان مبلغ، مدیران و پرسونل خداماتی.

نتایج متوقعه از اجرای اهداف این ریاست قرار ذیل میباشد؛

 1. داشتن صفوف نیروهای امنیتی که با احکام الهی پابند باشند
 2. صورت و سیرت تمامی نیروهای امنیتی مطابق شریعت اسلام برابر باشد.
 3. نیروهای امنیتی درانجام وظایف خود صادق، اخلاصمند و وفادار به وطن باشند.

mopvpe
mopvpe

 

mopvpe