گزارش ریاست سمع شکایات و تصنیف

andc_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۰:۲۸
 • تهیه کتاب های ثب
 • به تعداد هشتاد شکایت از سراسر افغانستان سمع و تصنیف گردیده
 • به تعداد 24 شکایت از طریق تماس تیلیفونی حل و فصل گردیده است
 • به تعداد 18 شکایت قابل سمع نبوده ویا اینکه از طریق ریاست ها به مراجعین رهنمایی گردیده است
 • به تعداد 38 شکایت به ریاست تحلیل وبررسی ارسال گردیده است
 • دیتابیس مربوط پروگرام ها ریاست سمع وتصنیف ترتیب و تهیه گردیده است
 • اشتراک درجلسات داخلی ریاست در رابطه به عملکرد و اخذ تصامیم و مشوره ها
 • استخدام اشخاص لایق ومتدین در بست های ریاست سمع شکایات وتصنیف
 • مشخص نمودن دفتر ها و تنظیم برابر امور جهت بهترشدن و سرعت بخشیدن کار ها
 • ارزیابی دقیق و نظارت دقیق کارمندان ریاست سمع وتصنیف شکایات
 • دیدار با مسوولین حوزه 13 امنیتی جهت رهنمایی و آموزش اصول و مقرراآت
 • مراجعه به ارگ جهت درمیان گزاشتن بعضی موضوعات
 • سفر با هیت همراه مطابق به هدایت وزارت محترم امر بالمعروف نهی عن المنکر جلب جذب و سمع شکایات وزارت جهت به ولایت غزنی جهت حل فصل بعضی مشکلات
 • دیدار با مسوولین اداره امور