گزارش از فعالیت دهای و دستاورد های ریاست نظارت و ارزیابی

org_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۲:۳۳

بخش اول: فعالیت های در بخش نظارت و ارزیابی

 • تهیه پلان نظارت از تطبیق دروس عقیدتی ریاست های مرکزی
 • تهیه و ترتیب سوالنامه های نظارتی از تطبیق دروس عقیدتی ریاست های مرکزی
 • نظارت از روند تطبیق دروس عقیدتی در ریاست های مرکزی و تقدیم گزارش از نتایج آن به مقام محترم رهبری وزارت
 • ارسال مکتوب جهت نظارت از هوتل ها، پارک های تفریحی در نواحی شهر کابل به ریاست شاروالی کابل
 • نظارت عینی از نواحی شهر کابل و درخواست معلومات از ارقام هوتل ها و پارک های تفریحی در 22 نواحی شهر کابل
 • تهیه و ترتیب گزارش توحیدی از نظارت عینی 22 نواحی شهر کابل
 • ایجاد هماهنگی جهت نظارت عینی ار حوزه ها شهر کابل

بخش دوم: فعالیت های در بخش اداری

 • تنظیم دفاتر کاری ریاست، آمریت و مدیریت های عمومی ریاست جهت پیشبرد امور
 • پیگیری دوامدار از استخدام کارمندان جدید التقرر این ریاست از ریاست محترم منابع بشری
 • ارسال مکتوب جهت درخواست پلان ها تطبیقی از فعالیت ها وبرنامه های ریاست های مرکزی
 • ارسال مکتوب به ریاست محترم مالی و حسابی پیرامون خانه پوری چارت صرفیه قرطاسیه بابت سال مالی 1401
 • ارسال مکتوب به ریاست محترم امور ولایات جهت درخواست شماری های تماس روسای ولایتی امر بالمعروف و نهی عن منکر
 • برگزاری جلسات هفته وار ریاست نظارت و ارزیابی
 • ارسال مکتوب جهت نیازمندی های ریاست بابت سال مالی 1401