فعالیت های ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی در وزارت محترم داخله و مربوطات آن

org_admin
دوشنبه ۱۴۰۱/۲/۵ - ۱۲:۴۳
 • یکی از وظایف عمده و اساسی دیگر این؛ ریاست امربه معروف و نهی عن المنکر در وزارت داخله و مربوطات آن می باشد که این ریاست در این قسمت نیز فعالیت مهم و عمده را انجام داده که قرار ذیل است:
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با مسئولین و کارمندان ریاست های دفتر و گزارش دهی وزارت داخله دیدار نموده گفت مجاهدین باید بدون در نظر داشت موقف و امتیاز بخاطر پایداری و بقای نظام با اخلاص تمام کار کنند، از قربانی های بیست سال گذشته مجاهدی قدردانی نموده مجاهدین را به اطاعت از اوامر امر نمود همچنان مجاهدین باید با مردم رویه نیک داشته باشند، صورت و سیرت خود را مطابق شریعت برابر نمایند و نماز های خود را با جماعت ادا نمایند.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با مسئولین و نظامیان حوزه شانزدهم امنیتی دیدار نموده با آنها در مورد اصول فرامین و تطبیق برنامه های وزارت امربالمعروف صحبت نمود.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی برای مجاهدین حوزه هفتم امنیتی اهداف و فضیلت جهاد را بیان نمود همچنان مجاهدین را به کسب علوم دینی و شرعی تشویق نموده و از آنها خواست که در امور شخصی مردم مداخله ننمایند.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از مجاهدین حوزه اول امنیتی خواست با مردم رویه نیک داشته باشند و از امکانات دست داشته استفاده صحیح و درست نمایند همچنان برای محتسبین این حوزه گفت برای مجاهدین احکامات دینی ، فضیلت جهاد و سایر موارد ضروری را بیان نمایند.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از حوزه شانزدهم امنیتی دیدار نموده و برای مجاهدین این حوزه اهداف جهاد، رویه مجاهدین با مردم و مسئولیت های مجاهدین را بیان داشته آن را به مراعات کردین این موارد امر نمود.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی برای مجاهدین حوزه ششم گفت همه در مقابل قانون یکی است ، مجاهدین باید با درک مسئولیت وظایف خود را به پیش ببرند و ازاوامر امارت باید پیروی نمایند.
 • هدف جهاد نافذ شدن قانون الهی بوده و با فدا کاری های مجاهدین در بیست سال گذشته امروز این هدف بدست آمده است این بیانات را رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با مسئولین و مجاهدین حوزه هشتم امنیتی شریک ساخت همچنان از محتسبین این حوزه خواست تا وظایف محوله خویش را به صورت درست به پیش ببرند.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با مجاهدین حوزه یازدهم امنیتی دیدار نموده برای آنها گفت مجاهدین باید با درک مسئولیت وظایف خود را انجام دهند و در امور شخصی مردم عام مداخله نکنند.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی در دو روز جداگانه در سرک عمومی کابل جلال آباد ،چهار راهی زنبق، چهاراهی شیرپور، سرک کمپنی چهاراهی صحت عامه برای مجاهدین یک سلسله توصیه را به اساس هدایت مقام رهبری وزارت امربالمعروف بیان داشت که این بیان شامل : مجاهدین باید صورت و سیرت خود را مطابق شریعت عیار سازند – افراد کم عمر و بی ریش باید در صفوف مجاهدین جاه داده نشود – مطابق فرامین و دستورات باید عمل گردد همچنان به منظور نظارت از عملی شدن این دساتیر بالای نظامیان چک پاینت های جداگانه برگزار گردید.
 • رئیس دعوت وازاله منکرات در بخش نظامی از حوزه چهارم امنیتی دیدار نموده و با مجاهدین این حوزه ترتیب جلسه داد و برای آنها اهداف جهاد، عفوه عمومی، احترام به حقوق شخصی مردم، عدم مجازارت مجرم قبل از محاکمه را توضیح و تشریح نمود.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی در محفل فراغت 450 تن از نظامیان حربی پوهنتون اشتراک نموده و سخنرانی نمود در محفل ریس دعوت و ازاله منکرات برای نظامیان آزادی، اجرای امور صرف بخاطر رضا خداوند و مواد فصل هفده هم لایحه وزارت امربالمعروف توضیح و تشریح نمود.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی از حوزه دوم امنیتی دیدار نمود و برای مجاهدین دستورات امربالمعروف را که شامل افراد کم عمر و بی ریش باید در صفوف مجاهدین جذب نشوند، مجاهدین باید در حفاظت از اموال بیت المال کوشاه باشند و مواد فصل هفدهم لایحه وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر توضیح و تشریح نمود.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی برای مجاهدین حوزه دهم امنیتی موضوعات ذیل را بیان نمود افراد کم عمر و بی ریش باید در صفوف مجاهدین جاه داده نشود، با عساکر و نظامیان قبلی باید رویه نیک داشته باشند، مجرم را باید قبل از حکم محکمه  مجازات نکنند، مجاهدین باید برای اجرای امور واسطه نشوند.
 •  
 • فعالیت های ریاست دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی در بخش سفر به ولایات
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی به ولایت ذیل سفر داشته و با مجاهدین دیدار نمود:
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی  با مسئولین و مجاهدین  قول اردوی منصوری 203 ولایت پکتیا دیدار نموده گفت مجاهدین باید با مردم درد دیده افغانستان رویه نیک داشته باشند، دستایر امر بالمعروف را عملی نمایند و در اخیر به روح شهدا بیست سال گذشته مجاهدین دعا نمودند.
 • رئیس دعوت و ازاله منکرات در بخش نظامی با مسئولین و مجاهدین ریاست ملی استخبارات ولایت خوست دیدار نموده برای مجاهدین این ریاست گفت که شریعت و امنیت لازم و ملزوم یکدیگرهستند که امنیت توسط نظامیان تامین می شود و دستاتیر شریعت توسط اداره امربالمعروف توضیح داده می شود ، قربانی های بیست سال گذشته بخاطر قایم نمودن نظام اسلامی در کشور بوده است و باید این آرمان شهدا به جاه شود.