"اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

org_admin
mopvpe

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امربالمعروف، نهی عنی المنکر و سمع شکایات در نظر دارد، قرارداد تدارک انکشاف تجهیزات  و وسایل سیستم کمره های امنیتی مرکز وزارت تحت شماره داوطلبی MOPVPE-OB-NCB-1403-3  را به  شرکت خدمات لوژستیکی شاهین تیزبین دارنده جواز نمبر (43865)  واقع ځدران کمپیوتر پلازا شهر نو، مرکز کابل، کابل، به قیمت مجموعی مبلغ  (1377777) یک ملیون و سه صدو هفتادو هفت هزارو هفتصدو هفتادو هفت افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارالامان کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."