"اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد

org_admin

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امربالمعروف، نهی عنی المنکر و سمع شکایات در نظر دارد، قرارداد  تدارک ساخت 20 باب سایبان به اندازه (3*3*6)وسایط ترانسپورتی مورد ضرورت این وزارت تحت شماره داوطلبی MPVPEC-OB-NCB-1401-08 را به شرکت ساختمانی بلوگلاکسی دارنده جواز نمبر (32872D-)  واقع قوای مرکز، مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ  (853،600)هشتصدوپنجاوسه هزاروششصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارالامان، جوار ریاست 5 استخبارات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."