"اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

org_admin

Publish Date

Closing Date

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امربالمعروف، نهی عنی المنکر و سمع شکایات در نظر دارد، قرارداد تدارک، انستالیشن و نصب 29 قلم اجناس سیستم کمره های امنیتی مورد ضرورت وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات تحت شماره داوطلبی MPVPEC-OB-NCB-1401-07  را به شرکت تجارتی، بصر دارنده جواز نمبر (67601)  واقع شهر نو چهار راهی حاجی یعقوب ناحیه دهم ، مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ  (6900000) شش میلیون و نه صد هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات این وزارت واقع سرک دارالامان، جوار ریاست 5 استخبارات وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."