اعلان داوطلبی

org_admin

Publish Date

Closing Date

"وزارت امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک پروژه جمع آوری آب های دستشوی وترمیمات بخش های مختلف وزارت تحت شماره داوطلبی:  MPVPEC-OB-NCB-1401-09)  اشتراک نموده و نقل شرطنامه را از طریق فلش دسک از آمریت تدارکات ساختمانی بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 12/09/1401 به آمریت  تدارکات ساختمانی این وزارت واقع سرک دارلامان متصل به ریاست پنج استخبارات کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت پول نقد و یا ضمانت بانکی مبلغ 117300 یک صد وهفده هزار و سه صد افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز شنبه تاریخ 11/09/1401 ساعت 10:30 قبل از ظهر در تعمیر یک منزله صحن چمن وزارت امر بالمعروف،  نهی عن المنکر و سمع شکایات تدویر می گردد."