دوزارت عمومی اړیکو شمیره او ایمیل

د اړیکو شمیرې: ۰۲۰۲۹۲۹۱۰۰ -  ۰۷۰۳۶۵۸۹۳۴    

واتساب شمیرې: ۰۷۰۸۶۵۸۹۳۴ 

برښنالیک:  info@mopvpe.gov.af