دمرکزی ریاستونو تیلیفون شمیره او برښنالیک

د دفتر نوم 

تیلیفون شمیره 

برښنالیک 

دفتر مقام شخصی 0202929104 -
د مسلکي او پالیسۍ معینیت 0202929140 policy_deputy@mopvpe.gov.af
معینیت نظامی 0202929111 military_deputy@mopvpe.gov.af
ریاست دفتر 0202929105 office_directorate@movpe.gov.af
ریاست عمومی مالی و اداری 0202929109 finance_administration@mopvpe.gov.af
معلوماتي تکنالوژۍ ریاست 0202929108 IT@mopvpe.gov.af
مالي او حسابي ریاست 0202929112 Finance@mopvpe.gov.af
تدارکاتو ریاست 0202929113 procurement@mopvpe.gov.af
د اصلاح او روزنې ریاست 0202929114 Eslah_tarbeyat@mopvpe.gov.af
د څار او ارزونې ریاست 0202929142 nezarat@mopvpe.gov.af
د منکراتو ازالې ریاست 0202929116 ezala_munkerat@mopvpe.gov.af
تقنین او پلان ریاست 0202929117 Policy@movpe.gov.af
دخدماتو ریاست 0202929118 service@mopvpe.gov.af
د ارجاع او پيګیرۍ ریاست 0202929119 erja_paigeri@mopvpe.gov.af
پلټنې ریاست 0202929141 audit@mopvpe.gov.af
بشري سرچینو ریاست 0202929129 hr@mopvpe.gov.af
د شننې او څېړنې ریاست 0202929122 audit@mopvpe.gov.af
د کډوالۍ کور ریاست 0202929143 office_directorate@mopvpe.gov.af
شکایتونو اورېدلو ریاست

0202929152

 

complaint@mopvpe.gov.af
د اطلاعاتو او نشراتو ریاست 0202929123 info@mopvpe.gov.af